Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Asstenen.nl

Artikel 1-Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de tijd waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in een digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel –waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Asstenen.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode, die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
8. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit metAsstenen.nl dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met Asstenen.nl, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument.
9. Asstenen.nl: Asstenen.nl van welke in artikel 2 van de Algemene voorwaarden Asstenen.nl de gegevens worden aangetroffen;
10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Asstenen.nl welke tot stand komt in de Asstenen.nl;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Klant en Asstenen.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte te hoeven zijn samengekomen;
13. Algemene Voorwaarden Asstenen.nl: de onderhavige algemene voorwaarden van Asstenen.nl.

Artikel 2 – Identiteit van Asstenen.nl
Asstenen.nl valt onder de verantwoording van AnnaAnna gedenktekens, Talmastraat 36, 3864 DE Nijkerkerveen. Telefoon 033-8880966, bereikbaar tussen 8:00 tot 17:00 (normaal gesprekstarief), info@AnnaAnna.nl, KvK 65149920.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden Asstenen.nl zijn van toepassing op elk aanbod van Asstenen.nl op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Asstenen.nl en de Klant.
2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden Asstenen.nl aan de Consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.
3. In het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden Asstenen.nl tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Asstenen.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AnnaAnna
stichting niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

Artikel 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Asstenen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Asstenen.nl is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
3. Asstenen.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. In dien Asstenen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de ontvangstdatum zonder opgave van redenen ontbinden. Asstenen.nl mag de af vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgaven van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 5 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Asstenen.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgaven van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren van herroepingsrecht:
5. Indien Asstenen.nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af een maand na het einde van de oorspronkelijke, Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien Asstenen.nl de in het voorafgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen een maand na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 5 dagen na de dag waarop de Consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid1.
3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Asstenen.nl heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijzen aan Asstenen.nl.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuurt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Asstenen.nl. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, met alle eventueel geleverde toebehoren en conform de door Asstenen.nl
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument Asstenen.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Asstenen.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
a. Asstenen.nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. De Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Asstenen.nl heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
10. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid1.
11. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Asstenen.nl hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie van herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Verplichtingen van Asstenen.nl bij herroeping
1. Als Asstenen.nl de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Asstenen.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Asstenen.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 7 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Asstenen.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Asstenen.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Asstenen.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
2. In afwijking van het vorige lid kan Asstenen.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Asstenen.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Asstenen.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor de Klant van producten.

Artikel 11 – Nakoming Overeenkomst en extra garantie
1. Asstenen.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Asstenen.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Asstenen.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Asstenen.nl kan doen gelden indien Asstenen.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Asstenen.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. Asstenen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Asstenen.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden Asstenen.nl is vermeld, zal Asstenen.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Asstenen.nl het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Asstenen.nl tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Asstenen.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.
7. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde producten die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dienen direct, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na aflevering, schriftelijk (met toezending van de paklijst) door Klant te worden gemeld bij Asstenen.nl, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
8. Klachten omtrent gebreken aan producten die niet kunnen of konden worden geconstateerd binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn dienen binnen vijf (5) werkdagen nadat ze aan Klant bekend zijn geworden, althans redelijkerwijs bekend hadden moeten worden, schriftelijk te worden gemeld aan Asstenen.nl, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
9. Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is Klant verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Klant zal daarbij de aanwijzingen van Asstenen.nl stipt opvolgen en Asstenen.nl alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de producten dienen deze ter inspectie van Asstenen.nl bewaard te blijven en pas na schriftelijke toestemming van Asstenen.nl te worden gezonden aan Asstenen.nl.
10. Indien Klant hetgeen is bepaald in lid 6 tot en met 9 van dit artikel niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van Klant ter zake. Indien Klant nalaat klachten bij Asstenen.nl in te dienen binnen de in lid 7 en lid 8 van dit artikel gestelde termijnen, wordt Klant geacht de producten te hebben goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst.
11. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.
12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn retourzendingen – zonder voorafgaande toestemming van Asstenen.nl en aldus buiten het Herroepingsrecht om – niet toegestaan.
13. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Asstenen.nl het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van Asstenen.nl, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan Klant. In geval van vervanging is Klant gehouden om het eigendom van het vervangen product te verschaffen aan Asstenen.nl door op eerste verzoek van Asstenen.nl (met daarin eventueel nadere instructies) het vervangen product te retourneren aan Asstenen.nl, tenzij Asstenen.nl anders aangeeft.
14. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Asstenen.nl daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.
15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Asstenen.nl en de door Asstenen.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
1. De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste vier weken.
2. De Klant kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste vier weken.
3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Asstenen.nl voor zichzelf heeft bedongen.
4. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Klant deze verlengde Overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste vier weken.
6. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de Overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een Overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
8. Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste vier weken opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen of een verwijzing naar deze voorwaarden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Asstenen.nl te melden.
3. Indien de Klant niet zijnde een Consument niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Asstenen.nl, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Klant wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Asstenen.nl toekomende rechten.
4. Alle in redelijkheid door Asstenen.nl gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Klant niet zijnde de Consument van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro).
5. Indien de Consument niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, is hij nadat hij door Asstenen.nl is gewezen op de te late betaling en Asstenen.nl de Consument een
termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Asstenen.nl gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Asstenen.nl kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
6. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien Asstenen.nl een vordering heeft op de Klant, is Asstenen.nl gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van de Klant op te schorten totdat volledige betaling van Klant wordt ontvangen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Onverminderd de garantiebepalingen aanvaardt Asstenen.nl geen enkele aansprakelijkheid jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals breuk of gevolgschade, behoudens opzet of grove schuld van Asstenen.nl van bij Asstenen.nl werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.
2. Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Asstenen.nl rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Asstenen.nl van bij Asstenen.nl werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico onder die verzekering.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden en indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op Asstenen.nl, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Asstenen.nl van bij Asstenen.nl werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium in de Overeenkomst over maximaal de factuurwaarde van het product.
4. Het bepaalde in lid 1 tot en met 3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Asstenen.nl ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van lid 1 tot en met 3 zou volgen.
5. Asstenen.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en vernietiging van voorwerpen, of gegevens, die hem voor, door of namens Klant ter beschikking zijn gesteld.
6. Indien een klacht omtrent geleverde producten overeenkomstig de klachtenregeling opgenomen in deze Voorwaarden Asstenen.nl gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Asstenen.nl ter zake wordt vastgesteld, zal deze te haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of (indien mogelijk) het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door haar is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Asstenen.nl nimmer verplicht.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Asstenen.nl aansprakelijk is.
8. Klant vrijwaart Asstenen.nl voor enige aanspraak en/of schade die voortvloeit uit een kwaliteitsgebrek en/of het gebruik door derden van de producten.
9. Indien Asstenen.nl door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Asstenen.nl nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Asstenen.nl onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terreur (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur, fabriek, leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, leveranciers importeurs of andere handelaren van wie Asstenen.nl haar diensten of producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

Artikel 16 – Geschillen
Op Overeenkomsten tussen Asstenen.nl en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden Asstenen.nl betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door Asstenen.nl gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden Asstenen.nl geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden Asstenen.nl afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2019 © Asstenen.nl